CONDITII GENERALE DE AFACERI

1. INTERNATIONAL BUREAU CONTROL SURVEY & TALLY Co. Ltd (in continuare “IBC”) presteaza servicii potrivit urmatoarelor conditii generale si in termenii urmatori (in continuare “Conditii”) si ca urmare orice oferta sau prestatie se supun acestor Conditii. Orice contract, intelegere scrisa sau aranjament privind mandatul acordat vor fi considerate ca fiind guvernate de catre prezentele Conditii, cu exceptia si numai in masura in care legea locala aplicabila contractelor si intelegerilor incheiate sau locului de prestare a serviciilor, are prevederi contrare Conditiilor, caz in care legea locala este prevalenta in masura si numai pentru acele prevederi din Conditii care contravin acesteia.

2. IBC este o firma de inspectie si testare si ca atare efectueaza:

-       Servicii standard in conformitate cu Conditii 6.

-       Servicii de consultanta si servicii dedicate in conformitate cu Conditii 7.

-       Emiterea de rapoarte de inspectie si/sau certificate in conformitate cu Conditii 8.

3. IBC actioneaza in numele si din mandatul persoanei juridice sau organizatiei de la care emana instructiunile (in continuare “Ordonatorul”). Nici o alta entitate nu este indreptatita sa instructioneze IBC privind scopul inspectiei si furnizarea de rapoarte sau certificate decat din autorizarea expresa a Ordonatorului si cu avizarea si acceptul IBC. IBC este insa considerata ca irevocabil autorizata sa puna la dispozitie tertilor rapoartele de inspectie si certificatele emise daca in baza instructiunilor exprese ale Ordonatorului acesta se obliga in acest sens fata de terti nominati in conformitate cu practicile comerciale uzuale sau conditii contractual specifice.

4. IBC asigura serviciile sale in conformitate cu:

-       Instructiunile Ordonatorului agreate si confirmate de IBC

-       Termenii si conditiiile cuprinse in comanda si/sau specificatia emise de Ordonator

-       Practicile uzuale de inspectii marfuri, asa cum sunt cuprinse in termenii GAFTA, FOSFA, ISO

-       Metodele si practicile considerate adecvate de catre IBC din considerente tehnice, operationale si/sau financiare

5. Orice solicitare si mandat de prestari servicii trebuie insotit de suficiente informatii, specificatii si instructiuni care sa faca posibila evaluarea si prestarea serviciilor de inspectie solicitate IBC. Documentele reflectand angajamente contractate de Ordonator cu terti, sau documente emise de terti (ex. Copii de contracte de vanzare/cumparare, scrisori bancare de credit, conosamente sau documente de transport, etc) vor fi considerate de IBC (daca sunt puse la dispozitie) ca fiind cu titlu informativ, fara a extinde sau restrange scopul mandatului incredintat sau obligatiile asumate prin mandatul primit.

6. IBC presteaza toate sau oricare din urmatoarele servicii standard care pot include:

-       Inspectii cantitative si/sau calitative

-       Inspectii de marfuri, linii industriale si echipamente, ambalare, rezervoare, containere si mijloace de transport

-       Inspectii la incarcare/descarcare

-       Mostrare

-       Analize de laborator si testari

-       Expertize

7. Solicitarile de servicii speciale, care depasesc scopul si mijloacele aferente serviciilor standard din Conditii 6. vor fi intreprinse de IBC in baza unor intelegeri specifice diferite.

8. Ca urmare a instructiunilor Ordonatorului acceptate, IBC va emite rapoarte si certificate de inspectie care reflecta constatari proprii in limita instructiunilor primite. IBC nu-si asuma obligatia de a raporta sau a face referinte la orice fapte sau circumstante necuprinse in instructiunile specifice primite si acceptate. Rapoartele si/sau certificatele de inspectie emise de IBC in urma testarii sau analizarii mostrelor se refera numai la mostrele analizate/testate si nu exprima o opinie extinsa asupra intregului lot transportat sau din care mostrele au fost extrase. Daca se solicita referinta la intreaga cantitate sau lot instructiunile vor contine prevederi privitoare la inspectia si mostrarea integrala.

9. Ordonatorul are ca obligatii:

-       Sa se asigure ca pune la dispozitia IBC informatii suficiente si in timp util care sa faca posibila efectuarea serviciilor solicitate

-       Sa faca posibil accesul inspectorilor IBC la locul de inspectie, astfel facand posibila prestarea efectiva a serviciilor solicitate

-       Sa puna la dispozitie, daca este cazul, echipamentele speciale si personalul necesar derularii fizice a serviciilor solicitate

-       Sa se asigure ca s-au luat toate masurile de siguranta si protectie necesare in spatiile si instalatiile inspectate, pe timpul prestarii serviciilor de inspectie.

-       Sa ia toate masurile necesare de eliminare sau remediere a oricarui impediment ce ar putea obstructiona sau intrerupe efectuarea serviciilor mandatate

-       Sa informeze in prealabil IBC in privinta oricarui pericol sau risc actual sau potential asociat activitatii de mostrare, inspectare, analizare, testare (ex. Pericol de radiatie, elemente sau substante toxice, nocive, explozive, poluante sau otravitoare)

-       Sa-si exercite in intregime drepturile si obligatiile si sa-si decline in intregime raspunderile cuprinse in orice contract comercial asociat mandatului de inspectie, indiferent daca IBC a emis rapoarte sau certificate de inspectie asociate acelui contract. In caz contrar IBC isi va declina obligatiile asumate fata de Ordonator.

10. IBC este indreptatita ca, la discretia sa, sa delege prestarea efectiva a serviciilor contractate cu Ordonatorul, partial sau in intregime, oricarui agent sau subcontractor.

11. Daca conditiile impuse de Ordonator prevad analizarea mostrelor in laboratorul Ordonatorului sau apartinand unui tert, IBC va prelua si transmite rezultatele fara asumarea raspunderii privind acuratetea acestora. In situatia in care IBC doar asista la analiza efectuata de laboratorul Ordonatorului sau apartinand unui tert, va confirma ca mostra corecta a fost analizata fara a fi raspunzatoare de acuratetea analizarii sau testarii.

12. IBC se angajeaza sa exercite mandatul primit cu maxima competenta si corectitudine utilizand toate mijloacele de care dispune si accepta raspunderea proprie numai in caz de neglijenta. Raspunderea pecuniara a IBC privind reclamatiile de pierdere, deteriorare sau cheltuieli ocazionate indiferent de natura acestora ca urmare a incalcarii prevederilor mandatului prin efectuarea cu neglijenta a serviciilor solicitate nu va depasi suma totala aferenta comisionului primit sau tarifului platibil de Ordonator pentru serviciul prestat conform contractului cu acesta. IBC nu poate fi facuta raspunzatoare pentru pierderile indirecte sau colaterale ale Ordonatorului incluzand pierderea profitului, a unor afaceri viitoare si/sau pierderi de productie, anularea contractelor in care Ordonatorul este parte. Acolo unde comisionul sau tariful platit cuprinde mai multe servicii iar reclamatia priveste doar unul dintre acestea, suma platita va fi proportionala.

13. Ordonatorul garanteaza ca nu va face raspunzator si va proteja IBC, angajatii sai si agentii sau subcontractorii sai impotriva oricarei reclamatii a unui tert in legatura cu pierderi, deteriorari sau cheltuieli ocazionate de prestatia pretins defectuoasa a mandatului de inspectie primit de la Ordonator, daca suma totala pretinsa urmare reclamatiei depaseste limita cuprinsa la Conditii 12.

14. Toti angajatii, agentii si subcontractorii IBC beneficiaza de limitarea compensatiilor cuprinse in aceste Conditii

15. In caz de evenimente si cheltuieli nepravazute survenite in cursul prestarii oricarui serviciu mandatat de Ordonator, IBC poate solicita acestuia sume suplimentare necesare acoperirii timpului si costurilor majorate in vederea incheierii serviciilor cuprinse in mandate, dar numai in baza unei notificari prealabile motivate privind cauzele si sumele.

16. Ordonatorul va achita facturile emise de IBC in termen de 30 (treizecI) zile de la emitere, in caz contrar datorand penalitati de intarziere calculate la rata EURIBOR din data emiterii facturii pana la data achitarii. Nu se admit retineri din sumele facturate sau amanarea la plata a sumelor datorate in contul unor dispute, reclamatii primite sau ce urmeaza a fi facute catre IBC. In cazul in care Ordonatorul se afla in incetare de plati, ca urmare a insolventei, falimentului, incetarea activitatii, IBC este indreptatita la suspendarea prestatiilor proprii imediat si fara eventuale despagubiri.

17. In cazul unor conditii externe de natura sa previna demararea, efectuarea sau incheierea mandatului primit (forta majora sau conditii asimilate) IBC va solicita Ordonatorului numai plata cheltuielile efectuate pana in momentul aparitiei conditiilor abortive sau proportional pentru serviciile incheiate pana in acel moment, IBC urmand a fi exonerat de responsabilitatea privind neefectuarea totala sau partiala a serviciilor asumate contractual.

18. IBC va fi exonerata de raspunderea contractuala pentru orice reclamatie a Ordonatorului privind pierderea, deteriorarea si cheltuielile ocazionate acestuia daca aceasta reclamatie este facuta mai tarziu de 90 (nouazeci) zile de la data incheierii de catre IBC a prestarii serviciului reclamat sau 30 (treizeci) zile de la data cand serviciul reclamat trebuia a fi prestat si neefectuat.

19. IBC nu se constituie in garant sau asigurator al obiectului sau de inspectie, Ordonatorul urmand a incheia polite relevante de asigurare pentru bunurile tranzactionate.

20.Orice amendament, modificare sau adaugire asupra prezentelor Conditii devin efective numai dupa agreerea in scris a acestora de catre reprezentatntul autorizat IBC.